Skip to the content.

BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN
INGEVOLGE ARTIKEL 35 VAN DE MONUMENTEWET 1988
RIEL, gemeenten Eindhoven en Geldrop

Aanvulling op de toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Riel als beschermd dorpsgezicht.

Resultaat gevoerd overleg

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 (voorheen 20) van de Monumentenwet zijn de gemeenteraad van Eindhoven, gemeenteraad van Geldrop, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de Rijksplanologische Commissie en de raad voor het Cultuurbeheer gehoord over het voorstel Riel aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. De genoemde instanties hebben alle positief geadviseerd met betrekking tot de voorgenomen aanwijzing. De gemeenteraad van Eindhoven verzocht daarbij de grens ten westen van Riel aan te passen zodat ook de “bolle akker” daarbinnen komt te liggen. Voorts merkte de raad op dat de beschrijving van de ligging van de plaatse niet overeenstemde met de uitkomsten van een gemeentelijk onderzoek, dat een noordelijker gelegen terrein aan de Rielsedijk als mogelijke plaats aanwees.

In verband met de gemaakte opmerkingen is de begrenzing van het aangewezen dorpsgezicht aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel en dient in de toelichtende tekst op pagina 4, waar sprake is van “plaatse”, gelezen te worden “met bomen beplante driehoekige ruimte”. Uit dit laatste blijkt dat de aanwezigheid van een plaatse niet onomstotelijk kan worden aangetoond, doch dat vorm en inrichting van de betreffende ruimten van historisch en morfologisch belang moet worden geacht.

Erratum

In verband met de inwerkingtreding van de Monumentenwet 1989 dient in plaats van “artikel 20 van de Monumentenwet” gelezen te worden: “artikel 35 van de Monumentenwet 1988”. De verwijzing “artikel 37, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening” dient vervangen te worden door “artikel 36, eerste lid, van de Monumentenwet 1988”.