Skip to the content.

Besluit tot aanwijzing

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Kenmerk: 162544

’s Gravenhage, 4-10-1991

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

EN

De minister van Volkshuisversting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

OVERWEGENDE

Dat het gehucht Riel in de gemeenten Eindhoven en Geldrop nog op herkenbare wijze de structuur bezit die het oorspronkelijke akkerdorp op de Brabantse zandgronden kenmerkt,

Dat zowel de landschappelijke ligging van de nederzetting en de open ruimten bijdragen aan de herkenbaarheid van deze historische structuur,

Dat het gebied mitsdien een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke structurele samenhang;

Voorts overwegende dat het binnen de gemeente Eindhoven van kracht zijnde “Partieel Uitbreidingsplan in Hoofdzaken Eindhovensche Grens”, vastgesteld op 31 maart 1953 en goedgekeurd op 26 mei 1954, onvoldoende bescherming biedt, doch dat het bestemmingsplan “Beschermd Dorpsgezicht Riel” van de gemeente Eindhoven, vastgesteld op 27 november 1989 en goedgekeurd op 27 juni 1990, dat door een ingesteld Kroonberoep nog niet rechtsgeldig is, alsmede het vigerende bestemmingsplan “Middengebied Gijzenrooi” van de gemeente Geldrop, vastgesteld op 24 juni 1980 en goedgekeurd op 6 oktober 1981, in voldoende mate recht doen aan de omschreven karakteristiek;

Gelet op artikel 35 en artikel 36 van de Monumentenwet 1988;

Gehoord de raad van de gemeente Eindhoven, de raad van de gemeente Geldrop, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de Raad voor Cultuurbeheer en de Rijksplanologische Commissie;

BESLUITEN

Het gebied in de gemeenten Eindhoven en Geldrop zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 116 en zoals omschreven is in de toelichting bij dit besluit, aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

Het bestemmingsplan “Beschermd Dorpsgezicht Riel”, wanneer dit in zijn huidige vorm onherroepelijk goedgekeurd wordt, en het bestemmingsplan “Middengebied Gijzenrooi” aan te merken als beschermend bestemmingsplan in de zin van artikel 36, tweede lid, van de wet.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, zal afschrift worden gezonden aan de Raad voor Cultuurbeheer, de raad van de gemeente Eindhoven, de raad van de gemeente Geldrop , Gedeputeerde Staten van de Noord-Brabant en de Rijksplanologische Commissie.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Drs. H. D’Ancona

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.G.M. Alders