Skip to the content.
Riel - een Kempisch gehucht

Bijlage 1 - Procedure van aanwijzen tot beschermd stads- of dorpsgezicht

De gang van zaken bij de aanwijzing kan als volgt in het kort worden geschetst:

 1. rijksdienst voor de monumentenzorg. Voorstel (bestaande uit een tekening, waarop het aan te wijzen gebied met gele kleur en stippellijn is aangegeven plus een toelichting) wordt opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de centrale directie van de volkshuisversting en van de rijksplanologische dienst. Aan het voorstel zijn een uitvoerige inventarisatie en een selectie door de rijksdienst voor de monumentenzorg per gemeente, streek of provincie voorafgegaan;
 2. monumentenraad, toezenden aan:
 3. minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, doorzenden aan:
 4. minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, doorzenden aan:
 5. rijksplanologische dienst, toezenden met verzoek om advies aan:
  a. gedeputeerde staten, doorzenden aan:
  b. leden van de rijksplanologische commissie;
 6. gemeente, toezenden advies gemeenteraad aan:
 7. gedeputeerde staten, toezenden adviezen gemeenteraad en gedeputeerde staten aan:
 8. rijksplanologische commissie. De reacties worden behandeld in een subcommisie van de rijksplanologische commissie; de hoofddirecteur van de rijksdienst voor de monumentenzorg heeft zitting in deze subcommissie. Toezenden adviezen gemeenteraad, gedeputeerde staten en rijksplanologische commissie aan:
 9. minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, doorzenden aan:
 10. monumentenraad. Toezenden advies monumentenraad, bestaande uit een tekening, waarop het aan te wijzen gebied met een oranje kleur en een stippellijn is aangegeven aan:
 11. minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk;
 12. aanwijzing van het te beschermen gebied bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
  a. mededeling van de aanwijzing in de Staatscourant;
  b. kennisgeving aan: de monumentenraad, de rijksplanologische commissie, gedeputeerde staten, gemeente.

Uit: “Stedebouw en Volshuisvesting”, februari 1978

Gebruikte bronnen

 1. Streekplanproject Midden en Oost-Brabant P.P.D. Noord-Brabant 1975
 2. Ontwerp hoofdstuk beleidsplan gemeente Eindhoven 1980-1983, 1978
 3. Landschapsonderzoek agglomeratie Eindhoven S.A.E., 1977
 4. Gijzenrooi, uitwerking structuurplan dienst R.O.V. Eindhoven, 1970
 5. Rapport over het gehucht Riel, J.Coenen, 1977
 6. Gijzenrooi en de Stratumse Heide, oecologische verkenningen GW Eindhoven, 1977
 7. Beschermde stads- en dorpsgezichten, stedeb. en volks., februari 1978
 8. De flora van de Dortse Biesbosch, Ruud van der Meijden, december 1977, Rijksherbarium, Leiden
 9. Hersteld verleden van dorpen en steden, een wegwijzer voor stads- en dorpsherstel, gezamelijke publicatie van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
 10. Derde nota over de ruimtelijke ordening, deel 2: Verstedelingsnota, ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 1976
 11. Derde nota over de ruimtelijke ordening, deel 3, Nota Landelijke Gebieden, deel 3a, Beleidsvoornemens voor ontwikkeling, inrichting en beheer ´s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977 Zitting 1976-1977, nr.14392
 12. Programma van eisen woongebied Gijzenrooi Geldrop, agglomeratie Eindhoven, afdeling ruimtelijke ordening, maart 1978

Inhoud ‘Riel - een Kempisch gehucht’

Verantwoording
1. Inleiding
2. Bebouwing en grondgebruik
3. Natuur en landschap
4. Verkeer
Samenvatting en conclusie
Bijlagen en bronnen