Skip to the content.

Inrichtingsschets c.q. actieplan Riel

Doel is het ontwikkelen van een visie op Riel, het vaststellen van de daaruit vloeiende maatregelen en de benodigde financiële middelen


Inhoudsopgave

 1. Probleemstelling
 2. Voorgeschiedenis
 3. Een visie op het gehucht Riel
 4. Het samenstel van maatregelen
 5. Financiële middelen
 6. Inspraak
 7. Voorgestelde wijzigingen
 8. Beleidsaspecten
 9. Voorstellen

Probleemstelling

Op 29 september 1975 heeft de gemeenteraad besloten de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in overweging gegeven het gehucht Riel aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Jaren later (1988) leidde dit tot een definitieve aanwijzing als beschermd dorpsgezicht. Als vervolg hierop is een bestemmingsplan in voorbereiding. Ook leidde dit in 1990 tot een “bestuurlijke opdracht inzake een inrichtingsschets c.q. actieplan voor het gehucht Riel, als basis voor een te zijner tijd op te stellen uitwerkingsplan”, waarbij expliciet aandacht moest worden geschonken aan de volgende aspecten:

 1. een visie op het gehucht Riel gerelateerd aan Eindhoven als totaal en de functie die het gebied hierin kan vervullen;
 2. het samenstel van maatregelen die getroffen moeten worden om in de tijd het draagvlak van de aanwezige functies te handhaven c.q. mee te laten evolueren alsmede een globale fasering;
 3. een globaal inzicht in de financiële middelen die nog zijn om in de tijd het gevraagde produkt onder a en b te realiseren en welke gebruikers c.q. betrokkenen in deze financiële middelen kunnen voorzien.

De nota diende aan de gemeenteraad ter besluitvorming te worden aangeboden.

Een eerste stap, de ontwikkeling van een visie op Riel inclusief een financieel raamwerk leidde na behandeling in de commissie voor cultuur tot het besluit van B&W van 5 december 1992 tot de uitwerking van het “minimale scenario” én het “reserveringsscenario”, zoals omschreven in de bijbehorende adviesnota (dossier 92P006159). In aansluiting daarop is vervolgens een budget van f 250.000,- beschikbaar gesteld (beleidsplan ‘94/’97). Dit budget staat alleen de uitvoering van het minimale scenario toe.

De onderhavige adviesnota is te beschouwen als een samenvattende nota ter beantwoording van de BO. Met daarbij een sterk accent op het minimale scenario en met een concrete aanzet voor een eerste uitvoeringsfase in 1995. De nota is op 6 december 1994 door B&W vrijgegeven voor inspraak en heeft van 12 december tot 6 januari ter visie gelegen.

Op 19 december 1994 heeft een inspraakavond plaatsgevonden, waarbij ongeveer 30 personen uit Riel en omgeving aanwezig waren. De uit deze inspraak voortkomende reacties zijn in het onderhavige dossier verwerkt. Dit heeft tot een aantal aanpassingen in de oorspronkelijke voorstellen geleid.


Inhoudsopgave

 1. Probleemstelling
 2. Voorgeschiedenis
 3. Een visie op het gehucht Riel
 4. Het samenstel van maatregelen
 5. Financiële middelen
 6. Inspraak
 7. Voorgestelde wijzigingen
 8. Beleidsaspecten
 9. Voorstellen