Skip to the content.
Inrichtingsschets c.q. actieplan Riel

3. Visie op Riel

Een visie op het gehucht Riel gerelateerd aan Eindhoven als totaal en de functie die het gebied Riel hierin kan vervullen

Keuze van het scenario

Vooruitlopend op deze nota is als tussenstap de “Interim-nota Inrichtingsschets c.q. Actieplan Riel” ter besluitvorming voorgelegd om een stand punt te verkrijgen over de na te streven oplossingsrichting (zie bijlage). In deze nota wordt uitgebreid ingegaan op de na te streven mogelijkheden in Riel. De verschillende functies (agrarisch, cultuurhistorie & educatie, kunst en cultuur, recreatie en horeca, wonen, natuur & milieu en ambachtelijke bedrijvigheid) zijn nader onder de loep genomen. En er wordt al redelijk concreet een viertal scenario’s aangegeven met een oplopend ambitieniveau (zie bijgaande tabel).

Bij de behandeling inde commissie cultuur werd vervolgens duidelijk dat de voorkeur uitging naar een bescheiden aanpak en niet een ontwikkeling, die Riel een wezenlijke betekenis zou geven voor Eindhoven als geheel. De belangrijkste functies zijn dan de volgende:

 1. Cultuurhistorische functie
 2. Uitloopgebied t.b.v. de nabijheid van woonwijken (wandelen)
 3. Een belangrijke schakel in de fietsroutes door en om Eindhoven
 4. Agrarische bedrijven (slechts enkele) en wonen

B&W besloot daarop (d.d. 15 december 1992) om toch alle scenario’s uit te laten werken behoudens het duurste ontwikkelings-scenario (zie tabel). Bovendien zou het plan in het beleidsplan 1994-1997 als nieuw beleid aan de gesteld worden. Door daarbij een bedrag van f 250.000,- beschikbaar te stellen, werd de scenario-keuze feitelijk beperkt tot de “minimale inrichting”. Bij verder uitwerking van de plannen is dan ook van dit scenario uitgegaan.

A M B I T I E - N I V E A U ’ S

 1. Nul-scenario

  Uitgangspunt

  • Geen gemeentelijke investering

  Gevolgen

  • Teloorgang van de kwaliteit van het omringende landschap en de bebouwingskern;
  • slechte ontsluiting voor wandelaars en fietsers.
  • Nauwelijks enige betekenis voor Eindhoven als geheel.
 2. Minimale inrichting

  Uitgangspunt

  • Herinrichting van openbare ruimte en enige verwerving van landbouwwegen;
  • subsidies aan particulieren ten behoeve van herstel hagen, boomgaarden e.d.

  Gevolgen

  • Teloorgang van de kwaliteit van het omringende langschap;
  • betere ontsluiting voor fietsers en wandelaars;
  • enige kans op een redelijk beschermde belevingswaarde in de bebouwingskern.
  • Beperkte betekenis voor Eindhoven als totaal (wel voor de woonwijk Gijzenrooi)
 3. Reserverings-scenario

  Uitgangspunt

  • Ook aankoop van gronden en enige boerderijen ter veiligstelling van toekomstige ontwikkelingen (educatieve functies en/of “kunstenaarsdorp”)

  Gevolgen

  • Grote kans op behoud van de kwaliteit van het omringende landschap en de bebouwingskern;
  • De mogelijkheden voor ontwikkelingen met betekenis voor Eindhoven als geheel blijven aanwezig.
 4. Ontwikkelings-scenario

  Uitgangspunt

  • Ook ontwikkelen van uitvoeringsplannen met cultuurhistorische functies

  Gevolgen

  • Volledige planuitwerking en realisering van project met betekenis voor Eindhoven als geheel.

Algemene visie t.a.v. het cultuurhistorische aspect

Om tot een zo helder mogelijke visie en prioriteitsstelling te komen is in onderstaande tabel een scala uitgewerkt van in mindere of meerdere mate wenselijke en/of haalbare ontwikkelingen.

Opties t.a.v. de algemene visie op Riel

 1. Tijdsbeeld uit de vorige eeuw

  Zoveel mogelijk actief streven naar terugbrengen van bebouwing en landschap in exact de oorspronkelijke situatie in de periode van bv. 1835 tot 1900, ook wat betreft het agrarisch gebruik.

  De wenselijkheid hiervan is kwestieus. Het kostenniveau bij een integrale toepassing van deze optie is hoog

 2. Historisch proces tot ca. 1950

  Enkele belangrijke elementen beschermen (bv. Monumenten, hagen en oude percelering). Verder alles vrijlaten.

  Deze optie is haalbaar, maar zal uiteindelijk leiden tot een beeld, dat teveel wordt gedomineerd door een “modale” landelijke omgeving.

 3. Landelijke omgeving met enkele monumenten

  Geen maatregelen. Dit zou waarschijnlijk leiden tot een villawijk in pseudo-landelijke stijl in een agrarische omgeving.

  Deze optie is uitvoerbaar, maar gaat volledig ten koste van de huidige identiteit van Riel.

 4. Villawijk

  Geen maatregelen. Dit zou waarschijnlijk leiden tot een villawijk in pseudo-landelijke stijl in een agrarische omgeving.

  Deze optie is uitvoerbaar, maar gaat volledig ten koste van de huidige identiteit van Riel

De opties overziend gaat de voorkeur van de dienst DSO uit naar een overgangsvorm tussen de eerste twee opties. Waar dat zonder problemen kan gaat de voorkeur uit naat het handhaven/terugbrengen van de oorspronkelijke situatie tot ca. 1900. In veel gevallen is dat echter niet haalbaar, zeker niet in relatie tot het beperkt beschikbare budget. Streven naar het zichtbaarmaken van het historische proces is realistischer en op zich een goed alternatief. Wat deze optie in zijn uitwerking voor Riel zou kunnen betekenen is globaal uitgewerkt (zie hoofdstuk 4).


Inhoudsopgave

 1. Probleemstelling
 2. Voorgeschiedenis
 3. Een visie op het gehucht Riel
 4. Het samenstel van maatregelen
 5. Financiële middelen
 6. Inspraak
 7. Voorgestelde wijzigingen
 8. Beleidsaspecten
 9. Voorstellen